Programové tézy

Programové tézy, ktoré vám chcem predstaviť a prostredníctvom hnutia HLAS ĽUDU presadiť

TRADIČNÁ SPOLOČNOSŤ A SUVERÉNNE SLOVENSKO NA PRVOM MIESTE
– ochrana SR pred likvidačnou liberálnou politikou pretláčajúcou najrôznejšie sexuálne deviácie a gender ideológiu zhubnú pre tradičnú spoločnosť
– silná podpora rodín ako základnej bunky spoločnosti, podpora slovenskej kultúry, zvykov, tradícií a tradičných kresťanských, morálnych a etických hodnôt
– ochrana Slovenska pred nelegálnou migráciou a pred tým, aby našej krajine nikto nevnútil akýkoľvek zákon pretláčajúci prerozdeľovanie migrantov a nevzal suverenitu v azylovej oblasti, nikdy nedovolím, aby sa zo Slovenska stala multikultúrna krajina a aby v slovenských mestách vznikli ghettá plné kriminality a neporiadku
– odmietnutie reformy azylového systému z dielne EU prezývanú aj Dublin IV a akýkoľvek dokument pretláčajúci a legalizujúci nelegálnu migráciu z dielne EU, OSN a inej medzinárodnej organizácie
– odmietnutie predĺženia absurdných protiruských sankcií, ktoré len likvidujú dobré vzťahy a obchod s Ruskom, rovnako aj protisýrskych sankcií, ktoré sú na príťaž sýrskemu ľudu a ktoré zbytočne podkopávajú mierový proces v Sýrii
– presadzovanie dobrých vzťahov s Ruskom a Čínou pokladám za strategické, pretože sú to práve tieto krajiny, ktoré sa stávajú novými veľmocami a ktoré začínajú dominovať svetovej politike, obchodu a biznisu
– odmietnutie akýchkoľvek snáh o centralizáciu a hlbšiu integráciu v rámci EU, ochrana suverenity a územnej celistvosti SR, národnej identity a kultúrnych tradícií SR musí byť na prvom mieste, Slovensko nesmie prísť už ani o kúsok svojej suverenity, naopak, je potrebné vynaložiť maximálne úsilie na prinavrátenie čo najviac kompetencií z Bruselu domov
– budeme klásť dôraz na spoluprácu s krajinami V4 s cieľom efektívnejšieho odolávania tlakom a diktátu Bruselu
– budeme trvať na rovnoprávnom postavení SR v zahraničných vzťahoch, a to ako v rámci V4, EU či Rady Európy, tak aj medzinárodného spoločenstva
– Slovensko musí mať čo najväčšiu neutralitu a nezávislosť, a to ako vo vojenskej, tak politickej a ekonomickej oblasti, v dlhodobejšom horizonte sa Slovensko musí stať vojensky neutrálnou krajinou

SEBESTAČNOSŤ A STABILITA SR NA PRVOM MIESTE
– zabezpečenie finančnej stability SR a zníženie závislosti od medzinárodných finančných inštitúcií sa musí stať alfou omegou každej normálnej vlády
– s tým úzko súvisí aj presun slovenských zlatých rezerv do v súčasnosti jediného bezpečného prístavu – Národnej banky Slovenska
– základom zdravého štátu je aj vyrovnaný rozpočet a spravodlivé prerozdeľovanie verejných zdrojov
– ochrana daňovej suverenity SR je strategickou otázkou, nedovolíme odovzdanie daňovej politiky Bruselu
– akékoľvek privatizácie štátneho majetku dostanú STOP, podporíme vznik podnikov s účasťou štátu, ktoré budú zamestnávať slovenských občanov
– postupný návrat strategických podnikov do rúk štátu pokladáme za veľmi dôležitý a budeme sa snažiť hľadať možnosti, ako dostať do rúk štátu aspoň niektoré z nich
– diverzifikácia ekonomiky s cieľom zníženia závislosti slovenskej ekonomiky výlučne od automobilového priemyslu bude prioritou, pretože inak nie je štát schopný odolávať hospodárskym „otrasom“
– v rámci diverzifikácie ekonomiky dostanú podporu aj iné zdroje, napr. využitie prírodného bohatstva geotermálnej energie spojenej so skleníkovým hospodárstvom
– v rámci podpory energetickej sebestačnosti sa budeme usilovať o čo najrýchlejšiu dostavbu blokov jadrovej elektrárne v Mochovciach a o zvýšenú podporou oblasti jadrovej energetiky, ktorá je aj s príchodom elektromobilizmu pre Slovensko kľúčová
– veľkú prioritu bude mať zapojenie sa Slovenska do projektu budovania širokorozchodnej trate, ktorá je súčasťou projektu Novej hodvábnej cesty iniciovanej Čínou
– dostavanie diaľníc a zrekonštruovanie dopravnej infraštruktúry je taktiež jednou z priorít, hlavne dostavanie úsekov diaľnice D1 a spojenie západu krajiny s východom
– mimovládne organizácie, ktoré robia na Slovensku podvratnú činnosť dostanú STOP, budeme presadzovať zastavenie ich financovania zo štátneho rozpočtu a v prípade nedodržiavania zákona ich vykázanie z územia SR
– ochranu občanov pred sledovaním a digitálnym diktátom pokladáme za dôležitú, právo na používanie hotovosti musí byť zakotvené v Ústave SR
– podporiť chceme aj cestovný ruch na Slovensku, najmä v spojení s rekreáciu pracujúcich Slovákov

SLOVENSKÍ ZAMESTNÁVATELIA NA PRVOM MIESTE
– v maximálnej možnej miere je potrebné zrovnoprávniť tuzemských a zahraničných zamestnávateľov
– podpora slovenských malých a stredných podnikov bude na prvom mieste, rovnako je potrebné prehodnotiť a zrušiť daňové prázdniny a dotácie pre všetkých zahraničných investorov, ktorí nedodržiavajú zákony či zámerne tlačia mzdy smerom nadol
– v maximálnej možnej miere budeme tlačiť na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia živnostníkov a malých a stredných podnikateľov
– budeme požadovať úpravu podmienok pri poskytovaní investičných stimulov a štátnych dotácií zahraničným zamestnávateľom, a to takým spôsobom, aby nedochádzalo k ich zneužívaniu pre ich vlastný prospech, a rovnako úpravu podmienok pri poskytovaní investičných stimulov a štátnych dotácií tuzemským zamestnávateľom s cieľom sprístupniť a zjednodušiť možnosti ich získania a tak v čo najväčšej možnej miere podporiť tuzemských zamestnávateľov v ich podnikateľskej činnosti
– za veľmi dôležité pokladáme aj zabránenie vývozu ziskov z územia SR a sprísnime kontroly dodržiavania zákonov v oblasti plnenia si daňovej povinnosti v SR
– budeme požadovať zjednodušenie procesu vzniku nových živností, s.r.o-čiek a iných foriem podnikania a na čo najväčšie minimalizovanie byrokracie a čakacích lehôt
– budeme klásť dôraz na funkčnosť a bezpečnosť všetkých elektronických systémov (Slovensko.sk, eKasa…)

OBČANIA, PRACUJÚCI SLOVÁCI A MLADÉ RODINY A DETI NA PRVOM MIESTE
– podporu mladých rodín pokladáme za životne dôležitú, táto podpora bude mať rôzne formy, napr. formu výstavby nových bytov, bezúročné štátne pôžičky, zvýšené príspevky na každé narodené dieťa či príspevky na nákup automobilov pre rodiny s 3 a viac deťmi
– matky so 4 a viac deťmi, s min. stredoškolským vzdelaním a odpracovaním 5 rokov je potrebné v spoločnosti za ich záslužnú „prácu“ zvýhodniť, napr. oslobodiť úplne od daní z príjmov
– budeme presadzovať zvýšenie materskej a príspevkov na dieťa, čo bude samozrejme taktiež naviazané na vzdelanie a počet odpracovaných rokov, či zvýšenie štátneho príspevku na základné potreby súvisiace s narodením dieťaťa
– za dôležité pokladáme aj poskytnutie štátnej podpory na vytvorenie tisícok voľných miest pre deti v škôlkach a iných zariadeniach starajúcich sa o deti
– minimálna mzda a minimálny dôchodok musia každoročne stúpať a postupne sa vyrovnávať štandardu západných krajín
– DPH na potraviny, lieky, knihy a iné vybrané druhy tovarov musí byť  max. 10%
– budeme klásť dôraz na to, aby nik nesiahol na zastropovanie dôchodkového veku, na rekreačné poukazy a presadzovať, aby mali všetci zamestnanci nárok na 25 dní dovolenky ročne
– návrat zahraničných Slovákov domov a nájdenie si tu dôstojného zamestnania pokladáme za strategický a preto budeme navrhovať, aby bola každému „navrátilcovi“ odpustená daň z príjmu prvé dva roky po jeho návrate
– rovnako treba zamedziť odlivu mladých „mozgov“ do zahraničia, a to min. takou formou, že každému občanovi do 26 rokov bude znížená daň z príjmu na 10%
– budeme klásť dôraz na budovanie kvalitných a dobre ohodnotených pracovných miest
– budeme tlačiť na zrušenie súkromných exekútorov a DPH na exekúcie, exekúcie budú môcť vykonávať len štátni exekútori
– v maximálnej možnej miere musí dôjsť k odstráneniu zbytočnej byrokracie a k zavedeniu plnej automatizácie vybavovacích procesov na úradoch
– suma životného minima z dôvodu ochrany pred exekúciami musí porásť zo súčasných 210€ na 250-300€
– rovnako musí porásť aj predĺženie nároku na tzv. OČR zo súčasného nároku 10 dní, počas ktorých dostáva 55% z hrubej mzdy na 30 dní, počas ktorých dostane 60% z hrubej mzdy
– budeme tvrdo bojovať proti úžere a úžerníckym praktikám bánk a iných spoločností, trvať na zrozumiteľnosti informácií podávaných občanom pri pôžičkách (najmä pri reklamách na úvery a pôžičky) a na zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva, ktorá je dôležitá pre ochranu úspor a celkového majetku a zdravia slovenských občanov
– budeme sa usilovať o zákaz personálnych agentúr, ktoré deformujú trh a zámerne a vedome zvyšujú výdavky zamestnávateľom a znižujú mzdy zamestnancom, nehovoriac o častom obchádzaní zákonov
– väčšiu podporu výskumu, ktorý hlavne v spolupráci s univerzitami posunie Slovensko vpred, pokladáme za dôležitú, Slovensko sa musí stať krajinou inovácií a nielen lacnou montovňou
– odbremenenie vodičov od príliš častých kontrol považujeme tiež za dôležité, navrhujem, aby povinné kontroly STK a EK absolvovali nové automobily až po piatich rokoch a ďalšie každé tri roky

KVALITNÉ VZDELANIE SLOVÁKOV NA PRVOM MIESTE
– ochranu deti pred zhubným vplyvom neoliberalizmu a vymývaním mozgov na školách pokladáme za alfu omegu, budeme presadzovať zákaz vstupu politikov a členov mimovládnych organizácií do škôl
– budeme klásť dôraz na optimalizáciu systému výučby na školách, ktorého základom bude, aby študenti neboli nútení prijímať množstvo nepodstatných informácií, ale aby sa k nim dostávali kvalitné informácie, ktoré im v živote pomôžu uplatniť sa na trhu práce a obsadiť kvalitné pracovné miesta
– budeme klásť dôraz na zavedenie povinnej praxe do výučbu, a to takým spôsobom, aby podiel teoretickej k praktickej časti bol minimálne 60/40, t.j. aby minimálne 40% výučby na stredných školách bolo realizovaných praktickou formou, a to z dôvodu lepšieho pochopenia látky a budúceho uplatnenia sa na trhu práce
– budeme klásť dôraz na optimalizáciu študijných programov škôl, a to takým spôsobom, ktorý zaručí, že existencia programov, po ktorých nie je na trhu práce veľký dopyt bude prehodnotená a pozastavená a naopak tie programy, po ktorých bude na trhu práce dopyt, budú štátom podporované
– budeme presadzovať audit celkového systému výučby na základných školách a budem klásť dôraz na predmety určujúce správny vývoj maloletých, poznanie vlastnej histórie a zvyšovanie kultúrneho povedomia
– budeme presadzovať audit celkového systému výučby na stredných školách, stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach a gymnáziách, budem presadzovať obmedzenie výučby takých predmetov, ktoré sú pre trh práce neperspektívne, zbytočné alebo nemajú súvis s nutným všeobecným vzdelaním a zvýšenie počtu tých odborných predmetov, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie požadovaného vzdelania v tom ktorom študijnom programe
– budeme presadzovať audit celkového systému výučby na vysokých školách, s dôrazom na súkromné vysoké školy, a obmedzenie počtu prijímaných študentov na pre trh neperspektívne študijné programy, resp. budem trvať na prehodnotení existencie takých študijných programov, ktoré nespĺňajú požiadavky trhu práce a absolventi sa po ich vyštudovaní stávajú pre trh prebytočnými
– budeme požadovať pokračovanie v modernizácii a informatizácii školstva s dôrazom na transparentný výber dodávateľov, stransparentnenie verejného obstarávania a spätnú kontrolu všetkých dôležitých doposiaľ uzatvorených zmlúv a v prípade zistenia nezrovnalostí aj na vyvodení trestnej zodpovednosti
– budeme trvať na zvyšovaní skutočnej finančnej gramotnosti študentov, tú budú školy povinné zakomponovať do svojich osnov a pripraviť tak študentov do života

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO NA PRVOM MIESTE
– prinavrátenie potravinovej sebestačnosti SR, ktorá je v súčasnosti na historickom minime, musí byť prioritou a základom funkčného štátu
– budeme presadzovať, aby sa na Slovensku pestovali len ekologicky čisté potraviny a geneticky modifikované produkty boli úplne zakázané
– budeme klásť dôraz na obrodu, resp. vybudovanie slovenskej siete supermarketov, kde sa budú dodávať najmä výrobky tuzemských podnikateľov
– podporu družstiev pokladáme za strategickú, budeme klásť dôraz na obnovu rastlinnej a živočíšnej výroby, pre tento účel budú existovať aj štátne dotácie
– boj proti dvojakej kvalite potravín v rámci EU nesmieme ako štát vzdať a budeme klásť dôraz na prísne kontroly všetkých potravín pochádzajúcich z dovozu

SPRAVODLIVOSŤ, DEMOKRACIA A PRÁVNY ŠTÁT NA PRVOM MIESTE
– sfunkčnenie inštitútu referenda a zníženie kvóra pre jeho platnosť na 30% pokladám za prvý krok k reálnej demokracii
– budeme klásť dôraz na zavedenie prvkov priamej demokracie – Hlas ľudu má vybudovaný vlastný systém, prostredníctvom ktorého bude môcť občan rozhodovať o veciach verejných a zástupcovia strany budú povinní v NR SR hlasovať tak, ako si občania prajú
– budeme presadzovať trestnoprávnu zodpovednosť politikov a verejných činiteľov s dôrazom na tvrdý postup proti korupcii a daňovým a iným ekonomickým trestným činom
– budeme presadzovať ukončenie nezmyselných koncesionárskych poplatkov a reformu verejnoprávnych médií, ktoré budú Slovákom prinášať už len objektívne informácie overené zo zdrojov z oboch strán politického spektra
– budeme trvať na zachovaní práva všetkých slušných a bezúhonných občanov vlastniť legálne držané zbrane, samozrejme za zachovania súčasnej prísnej legislatívy nadobudnutia ich držby
– právo občanov na slobodu prejavu a pluralitu názorov zostane zachované a voči akýmkoľvek pokusom a snahám o ich potieranie bude vždy tvrdo zasiahnuté, rovnako ako voči tvrdým útokom proti názorovým oponentom, a to či už v podobe mediálneho lynču alebo snáh o vznik kdejakých cenzorských úradov
– právo na odpoveď pre všetky verejne činné osoby pokladáme za dôležité ako pre pluralitu názorov, tak pre zamedzenie mediálnemu lynču
– budeme bojovať proti snahám o dekriminalizáciu a legalizáciu drog
– budeme sa zasadzovať za sprísnime ochrany hraníc, ktorá sa v časoch nelegálnych migračných vĺn stáva kvôli ochrane občanov a územia veľmi dôležitou

OCHRANA NERASTNÉHO BOHATSTVA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA PRVOM MIESTE
– ochranu strategických slovenských surovín a prírodných zdrojov ako voda, pôda a lesy pokladáme za strategickú a tak to aj navždy zostane
– s okamžitou platnosťou budeme tlačiť na zastavenie masívnych výrubov slovenských lesov pre účely biznisu a zavedenie tvrdých trestov za porušovanie tohto zákazu
– s okamžitou platnosťou musí vstúpiť do platnosti zákaz privatizácie, vývozu a kupčenia so slovenskými zdrojmi pitnej vody, voda bude aj naďalej národným bohatstvom
– ochranu slovenskej pôdy pred jej špekulatívnym predajom cudzincom pokladáme za strategickú, budeme presadzovať tvrdý zákon, ktorý zabezpečí, aby slovenská pôda zostala v čo najväčšej miere v rukách Slovákov, a to aj napriek nariadeniam EU
– je potrebné prehodnotiť aj rozšírenie území spadajúcich pod jednotlivé stupne ochrany prírody
– navrhneme zaviesť tzv. Zelenú povinnosť zo zastavaných plôch na podnikateľské účely, tzn. že za každý zastavaný m2 alebo parkovisko by podnikatelia mali zabezpečiť výsadbu zelene (stromov) v určitom rozsahu m2

SLOVENSKÉ TRADÍCIE A KULTÚRA NA PRVOM MIESTE
– podporíme viac národných prvkov kultúry s návratom k pôvodným koreňom Slovákov a Slovanov – v segmente folklóru, ale aj iných oblastiach kultúry
– skvalitníme fungovanie podpory pôvodnej slovenskej literatúry, výtvarného , dramatického a audiovizuálneho umenia
– podporíme dopracovanie legislatívneho rámca pre viacúrovňové financovanie, okrem štátnych dotácií aj spoluúčasť súkromného financovania a systém daňových  daňových úľav, bonusy  pre užívateľov kultúry v podporených skupinách ( školská mládež, pedagógovia, seniori )
– podporíme kultúrnu rozmanitosť a zachovanie kultúry menšín a etnických skupín
– zabezpečíme rýchlejší postup digitalizácie a informatizácie  oblasti kultúry
– podporíme budovanie nových kultúrnych inštitúcií a infraštruktúr a ich napojenie na priemysel cestovného ruchu
– podporíme partnerstvá v rezorte, medzirezortné aj medzinárodné

Kde na to vziať?

Vyššie uvedené programové tézy nie sú žiadnou utópiou ani populizmom, stačí len urobiť pár základných opatrení (a nájde sa ich samozrejme viac):
– zamedziť odlivu peňazí prostredníctvom korupcie, čiernej a šedej ekonomiky, sprísniť zákony za daňové a ekonomické delikty
– stopnúť dotácie a granty mimovládnemu sektoru
– zastaviť alebo v čo najväčšej možnej miere minimalizovať odliv ziskov do zahraničia
– stopnúť všetky nepotrebné a nerentabilné nákupy vojenskej techniky
– obmedziť sociálne dávky tým občanom, ktorí nijako neprispievajú do štátneho rozpočtu, ale len parazitujú na štáte
– stopnúť vyplácanie príspevkov do niektorých medzinárodných organizácií
– vykonať audity, zrušiť všetky pre štát nevýhodné zmluvy a vyrokovať nové
– znížiť mzdy poslancov a verejných činiteľov na dvojnásobok priemernej mzdy u poslancov a trojnásobok u vládnych predstaviteľov a prezidenta